Truyện Dịch

Seitokai Yakuindomo

Sơ lược

Một thằng con giai nhập học tại một trường toàn con gái. Bạn nghĩ sẽ có Harem!? Hãy đọc và cảm nhận!

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tên khácSeitokai Yakuin-domo
Tác giảUjiie Tozen
Tình trạngĐang tiến hành
Lượt xem36
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-15.5
 17. 17.chap-16
 18. 18.chap-17
 19. 19.chap-18
 20. 20.chap-19
 21. 21.chap-20
 22. 22.chap-21
 23. 23.chap-22
 24. 24.chap-23
 25. 25.chap-24
 26. 26.chap-25
 27. 27.chap-25.5
 28. 28.chap-26
 29. 29.chap-27
 30. 30.chap-28
 31. 31.chap-29
 32. 32.chap-30
 33. 33.chap-30.1
 34. 34.chap-31
 35. 35.chap-32
 36. 36.chap-33
 37. 37.chap-34
 38. 38.chap-35
 39. 39.chap-36
 40. 40.chap-37
 41. 41.chap-38
 42. 42.chap-39
 43. 43.chap-40
 44. 44.chap-41
 45. 45.chap-42
 46. 46.chap-43
 47. 47.chap-44
 48. 48.chap-45
 49. 49.chap-46
 50. 50.chap-47
 51. 51.chap-48
 52. 52.chap-49
 53. 53.chap-50
 54. 54.chap-51
 55. 55.chap-52
 56. 56.chap-53
 57. 57.chap-54
 58. 58.chap-55
 59. 59.chap-56
 60. 60.chap-57
 61. 61.chap-58
 62. 62.chap-59
 63. 63.chap-60
 64. 64.chap-61
 65. 65.chap-62
 66. 66.chap-63
 67. 67.chap-64
 68. 68.chap-65
 69. 69.chap-66
 70. 70.chap-67
 71. 71.chap-68
 72. 72.chap-69
 73. 73.chap-70
 74. 74.chap-71
 75. 75.chap-72
 76. 76.chap-73
 77. 77.chap-74
 78. 78.chap-75
 79. 79.chap-76
 80. 80.chap-77
 81. 81.chap-78
 82. 82.chap-79
 83. 83.chap-80
 84. 84.chap-81
 85. 85.chap-82
 86. 86.chap-83
 87. 87.chap-84
 88. 88.chap-85
 89. 89.chap-86
 90. 90.chap-87
 91. 91.chap-88
 92. 92.chap-89
 93. 93.chap-90
 94. 94.chap-90.5
 95. 95.chap-91
 96. 96.chap-92
 97. 97.chap-93
 98. 98.chap-94
 99. 99.chap-95
 100. 100.chap-96
 101. 101.chap-97
 102. 102.chap-98
 103. 103.chap-99
 104. 104.chap-100
 105. 105.chap-101
 106. 106.chap-102
 107. 107.chap-103
 108. 108.chap-104
 109. 109.chap-105
 110. 110.chap-106
 111. 111.chap-107
 112. 112.chap-108
 113. 113.chap-109
 114. 114.chap-110
 115. 115.chap-111
 116. 116.chap-112
 117. 117.chap-113
 118. 118.chap-114
 119. 119.chap-115
 120. 120.chap-116
 121. 121.chap-117
 122. 122.chap-118
 123. 123.chap-119
 124. 124.chap-120
 125. 125.chap-120.5
 126. 126.chap-121
 127. 127.chap-122
 128. 128.chap-123
 129. 129.chap-124
 130. 130.chap-125
 131. 131.chap-126
 132. 132.chap-127
 133. 133.chap-128
 134. 134.chap-129
 135. 135.chap-130
 136. 136.chap-131
 137. 137.chap-132
 138. 138.chap-133
 139. 139.chap-134
 140. 140.chap-135
 141. 141.chap-136
 142. 142.chap-137
 143. 143.chap-138
 144. 144.chap-139
 145. 145.chap-140
 146. 146.chap-141
 147. 147.chap-142
 148. 148.chap-143
 149. 149.chap-144
 150. 150.chap-145
 151. 151.chap-146
 152. 152.chap-147
 153. 153.chap-148
 154. 154.chap-149
 155. 155.chap-150
 156. 156.chap-150.5
 157. 157.chap-151
 158. 158.chap-152
 159. 159.chap-153
 160. 160.chap-154
 161. 161.chap-155
 162. 162.chap-156
 163. 163.chap-157
 164. 164.chap-158
 165. 165.chap-159
 166. 166.chap-160
 167. 167.chap-161
 168. 168.chap-162
 169. 169.chap-163
 170. 170.chap-164
 171. 171.chap-165
 172. 172.chap-166
 173. 173.chap-167
 174. 174.chap-168
 175. 175.chap-169
 176. 176.chap-170
 177. 177.chap-171
 178. 178.chap-172
 179. 179.chap-173
 180. 180.chap-174
 181. 181.chap-175
 182. 182.chap-176
 183. 183.chap-177
 184. 184.chap-178
 185. 185.chap-179
 186. 186.chap-180
 187. 187.chap-180.5
 188. 188.chap-181
 189. 189.chap-182
 190. 190.chap-183
 191. 191.chap-184
 192. 192.chap-185
 193. 193.chap-186
 194. 194.chap-187
 195. 195.chap-188
 196. 196.chap-189
 197. 197.chap-190
 198. 198.chap-191
 199. 199.chap-192
 200. 200.chap-193
 201. 201.chap-194
 202. 202.chap-195
 203. 203.chap-196
 204. 204.chap-197
 205. 205.chap-198
 206. 206.chap-199
 207. 207.chap-200
 208. 208.chap-201
 209. 209.chap-202
 210. 210.chap-203
 211. 211.chap-204
 212. 212.chap-205
 213. 213.chap-206
 214. 214.chap-207
 215. 215.chap-208
 216. 216.chap-209
 217. 217.chap-210
 218. 218.chap-211
 219. 219.chap-212
 220. 220.chap-213
 221. 221.chap-214
 222. 222.chap-215
 223. 223.chap-216
 224. 224.chap-217
 225. 225.chap-217.2
 226. 226.chap-218
 227. 227.chap-218
 228. 228.chap-219
 229. 229.chap-219.2
 230. 230.chap-220
 231. 231.chap-221
 232. 232.chap-221.2
 233. 233.chap-222
 234. 234.chap-223
 235. 235.chap-224
 236. 236.chap-224.2
 237. 237.chap-225
 238. 238.chap-226
 239. 239.chap-227
 240. 240.chap-227.2
 241. 241.chap-228
 242. 242.chap-229
 243. 243.chap-229.2
 244. 244.chap-230
 245. 245.chap-231
 246. 246.chap-231.2
 247. 247.chap-232
 248. 248.chap-233
 249. 249.chap-234
 250. 250.chap-235
 251. 251.chap-236
 252. 252.chap-237
 253. 253.chap-238
 254. 254.chap-239
 255. 255.chap-240
 256. 256.chap-241
 257. 257.chap-242
 258. 258.chap-243
 259. 259.chap-244
 260. 260.chap-245
 261. 261.chap-246
 262. 262.chap-247
 263. 263.chap-248
 264. 264.chap-249
 265. 265.chap-250
 266. 266.chap-251
 267. 267.chap-252
 268. 268.chap-253
 269. 269.chap-254
 270. 270.chap-255
 271. 271.chap-256
 272. 272.chap-257
 273. 273.chap-258
 274. 274.chap-259
 275. 275.chap-260
 276. 276.chap-261
 277. 277.chap-262
 278. 278.chap-263
 279. 279.chap-264
 280. 280.chap-265
 281. 281.chap-266
 282. 282.chap-267
 283. 283.chap-268
 284. 284.chap-269
 285. 285.chap-270
 286. 286.chap-270.1
 287. 287.chap-270.2
 288. 288.chap-270.3
 289. 289.chap-271
 290. 290.chap-272
 291. 291.chap-273
 292. 292.chap-274
 293. 293.chap-275
 294. 294.chap-276
 295. 295.chap-277
 296. 296.chap-278
 297. 297.chap-279
 298. 298.chap-280
 299. 299.chap-281
 300. 300.chap-282
 301. 301.chap-283
 302. 302.chap-284
 303. 303.chap-285
 304. 304.chap-286
 305. 305.chap-287
 306. 306.chap-288
 307. 307.chap-289
 308. 308.chap-290
 309. 309.chap-291
 310. 310.chap-292
 311. 311.chap-293
 312. 312.chap-294
 313. 313.chap-295
 314. 314.chap-296
 315. 315.chap-297
 316. 316.chap-298
 317. 317.chap-299
 318. 318.chap-300
 319. 319.chap-301
 320. 320.chap-302
 321. 321.chap-303
 322. 322.chap-304
 323. 323.chap-305
 324. 324.chap-306
 325. 325.chap-307
 326. 326.chap-308
 327. 327.chap-309
 328. 328.chap-310
 329. 329.chap-310.1
 330. 330.chap-310.5
 331. 331.chap-311
 332. 332.chap-312
 333. 333.chap-313
 334. 334.chap-314
 335. 335.chap-315
 336. 336.chap-316
 337. 337.chap-317
 338. 338.chap-318
 339. 339.chap-319
 340. 340.chap-320
 341. 341.chap-321
 342. 342.chap-322
 343. 343.chap-323
 344. 344.chap-324
 345. 345.chap-325
 346. 346.chap-326
 347. 347.chap-327
 348. 348.chap-328
 349. 349.chap-329
 350. 350.chap-330
 351. 351.chap-331
 352. 352.chap-332
 353. 353.chap-333
 354. 354.chap-334
 355. 355.chap-335
 356. 356.chap-336
 357. 357.chap-337
 358. 358.chap-338
 359. 359.chap-339
 360. 360.chap-340
 361. 361.chap-341
 362. 362.chap-342
 363. 363.chap-343
 364. 364.chap-344
 365. 365.chap-345
 366. 366.chap-346
 367. 367.chap-347
 368. 368.chap-348
 369. 369.chap-349
 370. 370.chap-350
 371. 371.chap-351
 372. 372.chap-352
 373. 373.chap-353
 374. 374.chap-354
 375. 375.chap-355
 376. 376.chap-356
 377. 377.chap-357
 378. 378.chap-358
 379. 379.chap-359
 380. 380.chap-360
 381. 381.chap-361
 382. 382.chap-362
 383. 383.chap-363
 384. 384.chap-364
 385. 385.chap-365
 386. 386.chap-366
 387. 387.chap-367
 388. 388.chap-368
 389. 389.chap-369
 390. 390.chap-370
 391. 391.chap-371
 392. 392.chap-372
 393. 393.chap-373
 394. 394.chap-374
 395. 395.chap-375
 396. 396.chap-376
 397. 397.chap-377
 398. 398.chap-378
 399. 399.chap-379
 400. 400.chap-380
 401. 401.chap-381
 402. 402.chap-382
 403. 403.chap-383
 404. 404.chap-384
 405. 405.chap-385
 406. 406.chap-386
 407. 407.chap-387
 408. 408.chap-388
 409. 409.chap-389
 410. 410.chap-390
 411. 411.chap-391
 412. 412.chap-392
 413. 413.chap-393
 414. 414.chap-394
 415. 415.chap-395
 416. 416.chap-396
 417. 417.chap-397
 418. 418.chap-398
 419. 419.chap-399
 420. 420.chap-400
 421. 421.chap-401
 422. 422.chap-402
 423. 423.chap-403
 424. 424.chap-404
 425. 425.chap-405
 426. 426.chap-406
 427. 427.chap-407
 428. 428.chap-408
 429. 429.chap-409
 430. 430.chap-410
 431. 431.chap-411
 432. 432.chap-412
 433. 433.chap-413
 434. 434.chap-414
 435. 435.chap-415
 436. 436.chap-416
 437. 437.chap-417
 438. 438.chap-418
 439. 439.chap-419
 440. 440.chap-420
 441. 441.chap-421
 442. 442.chap-422
 443. 443.chap-423
 444. 444.chap-424
 445. 445.chap-425
 446. 446.chap-426
 447. 447.chap-427
 448. 448.chap-428
 449. 449.chap-429
 450. 450.chap-430
 451. 451.chap-431
 452. 452.chap-432
 453. 453.chap-433
 454. 454.chap-434
 455. 455.chap-435
 456. 456.chap-436
 457. 457.chap-437
 458. 458.chap-438
 459. 459.chap-439
 460. 460.chap-440
 461. 461.chap-441
 462. 462.chap-442
 463. 463.chap-443
 464. 464.chap-444
 465. 465.chap-445
 466. 466.chap-446
 467. 467.chap-447
 468. 468.chap-448
 469. 469.chap-449
 470. 470.chap-450
 471. 471.chap-451
 472. 472.chap-452
 473. 473.chap-452
 474. 474.chap-453
 475. 475.chap-454
 476. 476.chap-455
 477. 477.chap-456
 478. 478.chap-457
 479. 479.chap-458
 480. 480.chap-459
 481. 481.chap-460
 482. 482.chap-461
 483. 483.chap-462
 484. 484.chap-463
 485. 485.chap-464
 486. 486.chap-465
 487. 487.chap-466
 488. 488.chap-467
 489. 489.chap-468
 490. 490.chap-469
 491. 491.chap-470
 492. 492.chap-471
 493. 493.chap-472
 494. 494.chap-473
 495. 495.chap-474
 496. 496.chap-475
 497. 497.chap-476
 498. 498.chap-477
 499. 499.chap-478
 500. 500.chap-479
 501. 501.chap-480
 502. 502.chap-481
 503. 503.chap-482
 504. 504.chap-483
 505. 505.chap-484
 506. 506.chap-485
 507. 507.chap-486
 508. 508.chap-487
 509. 509.chap-488
 510. 510.chap-489
 511. 511.chap-490
 512. 512.chap-491
 513. 513.chap-492
 514. 514.chap-493
 515. 515.chap-494
 516. 516.chap-495
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Anh đã cho em biết bao thứ đầu tiên

"Kimi ni todoke" kể về câu chuyện của 1 cô gái tên Sawako có một ước mong tưởng chừng như giản đơn, đó là kết bạn với mọi người. Nhưng vì mặc cảm trước ngoại hình nhìn khá giống Sadako (con ma trong bộ phim The Ring) nên giữa cô và những người xung quanh luôn có khoảng cách. Đối lập với cô là Kazehaya, một người vui vẻ, dễ gần, đối tốt với tất cả mọi người, kể cả Sawako. Chính điều này đã làm cô đem lòng yêu Kazehaya. Kể từ lúc đó, thế ...
Prunus Girlchap 43Lượt xem2

Prunus Girl

Maki-kun đi xem kết quả trong kỳ kiểm tra nhập trường , tình cờ gặp một cô bé cực kì dễ thương. Rồi anh ta nhận ra rằng cô ấy không chỉ học cùng trường mà còn học cùng lớp mình . Và đặc biệt hơn cả cô ấy tên là Aikawa Kizuna , tự nhận mình là male.
Yunachap 1Lượt xem1

Yuna

Một one-shot xuất bản cùng với tập 10 bộ Kimi no Iru Machi (hiện do nhóm V-Sky dịch).
SWOTchap 20Lượt xem3

SWOT

Câu chuyện kể về một học sinh xuất sắc chuyển đến trường Trung Học Skeleton, một con mọt sách và cũng là một kẻ sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám... phá rối việc học của mình.
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!