Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Thông tư 202/2014 / tt-btc: hướng dẫn thủ tục lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tư 202/2014 / tt-btc: hướng dẫn thủ tục lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Giới thiệu Thông tư 202/2014 / TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã công bố Thông tư 202/2014 / TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, thay thế Thông tư 161/2007 / TT-BTC. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 202/2014 / TT-BTC:

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và chính sách kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong tập đoàn, giữa công ty với công ty liên doanh, liên kết. Áp dụng cho công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ. Công ty – công ty con thuộc ngành, thành phần kinh tế khi lập và trình bày báo cáo tài chính Công ty hợp nhất có quyền căn cứ vào nguyên tắc hợp nhất của Thông tư này để lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa doanh nghiệp với các đơn vị hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân.

Bạn đang đọc: Thông tư 202/2014 / tt-btc: hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Một số điểm mới của Thông tư 202/2014 / TT-BTC

Hoàn thiện các quy định cụ thể về nguyên tắc lập tài khoản hợp nhất như: Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả của việc hợp nhất kinh doanh; Quản lý lợi thế thương mại hoặc lợi nhuận từ các giao dịch mua hời phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế; …; Lợi ích của cổ đông không kiểm soát: Tách quyền lợi của cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung phương pháp mới); Bổ sung mục riêng để quản lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát, quỹ thưởng và quỹ dự phòng (hoàn toàn mới); Không bao gồm các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới như góp vốn của 4 công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; Quản lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71 / CP; Sửa đổi phương thức hợp nhất tài khoản của cổ đông nội bộ…; Bổ sung một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong công ty trên báo cáo tài chính; Bổ sung một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý vấn đề tái cơ cấu công ty, gồm 3 nội dung: thanh lý; Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Sự kết hợp các doanh nghiệp dưới sự kiểm soát chung (Công ty ngang chuyển thành công ty dọc và ngược lại). Một chương mới hoàn toàn hướng dẫn về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; bổ sung một chương riêng về phương thức bốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; …

những ưu đãi của autri.mobi Thông tư 202/2014 / TT-BTC tại văn bản. Bạn đọc quan tâm vui lòng tải đề tài về chi tiết.

*

*

*

Hàng mới

*

Đối mặt với dịch Coᴠid 19 lặp đi lặp lại nhiều lần, …

Xem thêm: Cách đấu dây quạt bàn chi tiết, Cách đấu dây quạt bàn 3 số

*

Hiện nay, một số công ty lớn thường có nhiều cơ sở tại …

*

Hiện nay, nhiều công ty giúp người lao động trả lương …

*
*

Tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên một số …