Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

(Cập nhật lần cuối vào: 29/07/2021)

Xã hội loài người phát triển trải qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội kế tiếp nhau. Trên cơ sở phát hiện ra các quy luật phát triển khách quan của xã hội, Mác đã đi đến kết luận: “Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. “.

Hình thái kinh tế – xã hội là một hệ thốngtrong đó, Các mặt không ngừng tác động qua lại lẫn nhau tạo thành quy luật vận động và phát triển khách quan của xã hội. Đó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến ​​trúc thượng tầng và các quy luật xã hội khác. Chủ yếu tác động của các quy luật khách quan Đây là nơi hình thành kinh tế – xã hội phát triển từ dưới lên.

Nguồn gốc sâu xa của phong trào phát triển xã hội nằm ở phát triển lực lượng sản xuất. Chính sự phát triển của lực lượng sản xuất đã quyết định và làm thay đổi quan hệ sản xuất. Đến lượt nó, sự thay đổi của quan hệ sản xuất sẽ dẫn đến sự biến đổi của kiến ​​trúc thượng tầng và hệ quả là hình thái kinh tế – xã hội cũ bị thay thế bằng hình thái kinh tế – xã hội mới cao hơn, tiến bộ hơn. Quá trình này đến một cách khách quan hơn là theo ý muốn. Vienne viết: “Chỉ bằng cách giảm quan hệ xã hội xuống quan hệ sản xuất và giảm quan hệ sản xuất xuống trình độ lực lượng sản xuất thì người ta mới có thể có cơ sở vững chắc để coi quan niệm về sự phát triển của các hình thái xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. .

Sự tác động của các quy luật khách quan làm luân phiên các hình thái kinh tế – xã hội từ dưới lên – đây là con đường phát triển chung của nhân loại. Tuy nhiên, con đường phát triển của mỗi quốc gia không chỉ bị chi phối bởi những quy luật chung, mà còn chịu tác động của điều kiện tự nhiên, điều kiện chính trị, truyền thống văn hóa, điều kiện quốc tế, v.v. Vì vậy, lịch sử phát triển của loài người rất phong phú và đa dạng. Mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng biệt trong lịch sử phát triển của mình. Có những dân tộc luân phiên nhau trải qua quá trình hình thành kinh tế – xã hội từ dưới lên; nhưng cũng có những dân tộc bỏ qua một hay nhiều hình thái kinh tế xã hội. Tuy nhiên, sự thiếu sót này cũng diễn ra qua một quá trình lịch sử – tự nhiên chứ không phải do chủ quan.

Cho nên, lịch trình câu chuyện – bản chất của sự phát triển xã hội không chỉ đi qua con đường phát triển tuần tự, mà còn bao hàm sự bỏ sót, trong những điều kiện nhất định, của một hoặc nhiều hình thái kinh tế – xã hội nhất định.