Nghị định hướng dẫn luật tố tụng hành chính 2015

b) Quyết định hành chính được ban hành sau khi có đơn khiếu nại và có nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính hướng dẫn tại điểm a khoản này.

Bạn đang đọc: Nghị định hướng dẫn Luật tố tụng hành chính 2015

Sau đó, điểm b khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“B) Quyết định hành chính được đưa ra sau khi nộp đơn khiếu nại Giữ nguyênsửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này ”.

Theo quy định mới này, “Quyết định hành chính được đưa ra sau khi nộp đơn khiếu nại giữ nó ” cũng là đối tượng của một vụ kiện hành chính. Đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xem xét thụ lý đơn và giải quyết của Tòa án.

2. Trước đây, tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 02/2011 / NQ-HĐTP quy định:

b) Trường hợp đối tượng khởi kiện trong đơn yêu cầu là quyết định giải quyết khiếu nại mà quyết định này không thuộc đối tượng được xét xử vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn của Điều 1 của nghị quyết này, Toà án giải thích cho đương sự biết quyết định giải quyết khiếu nại này không phải xét xử vụ án hành chính và yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung kiến ​​nghị hợp pháp về đối tượng khởi kiện trong phạm vi thời hạn quy định. được đề cập trong điểm a của khoản này. “

Sau đó, điểm b khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Trong trường hợp nguyên đơn nêu trong đơn yêu cầu không phải là đối tượng khởi kiện thì Tòa án phải giải thích cho nguyên đơn biết điều này để sau này sửa đổi, bổ sung trong đơn yêu cầu quy định đối tượng khởi kiện. thời gian giới hạn. a của khoản này ”.

Ở đây cần lưu ý, luật sửa đổi, bổ sung không còn đề cập đến trường hợp nguyên đơn đã khai trong đơn khởi kiện. là một quyết định giải quyết khiếu nại Không bị khởi kiện về án hành chính theo nội dung sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 02/2011 / NQ-HĐTP.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Samsung Galaxy Note 5, Cách sạc nhanh Galaxy Note 5

*

Một vụ kiện của tòa án hành chính

3. Nghị quyết số 01/2015 / NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Ngoài ra, Nghị quyết này còn nêu rõ:

Trong trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính trong thời hiệu quy định tại Mục 104 của Đạo luật tố tụng hành chính nhưng bị tòa án bác đơn khởi kiện hoặc đình chỉ lễ trao giải. với lý do quyết định giải quyết khiếu nại không được khởi tố vụ án hành chính, nhưng trong thời hạn một năm, kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp tục có yêu cầu khởi tố vụ án hành chính. Tòa án thụ lý và giải quyết theo thủ tục chung“.

Vì vậy, chúng ta phải quan tâm nghiên cứu, vận dụng những điểm mới của Nghị quyết 01/2015 / NQ-HĐTP vào quá trình theo dõi và giải quyết các vấn đề tuân thủ pháp luật để đảm bảo pháp luật được áp dụng một cách nghiêm minh và thống nhất.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 01/2012 / NQ-HĐTP như sau: “Trong trường hợp án phạt hành chính bị đình chỉ theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 120 của Luật Tố tụng hành chính thì tiền tạm ứng án phí được phân bổ sung công quỹ Nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 Nghị quyết số 01/2012 / NQ-HĐTP như sau:

“3. Khi áp dụng các quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh trong các dự án hành chính, cần phân biệt giữa:

a) Người được bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thì được miễn toàn bộ tiền tạm ứng án phí và án phí;

b) Nguyên đơn có yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất thì phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nếu yêu cầu của mình không được Tòa án chấp nhận.

-http: //dautri.mobi/indeх.php? language = ᴠi & nᴠ = doᴡnload & op = Dan-ѕu / QUY-QUYET-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NGUY-QUYET-SO-02 -2011-NQ-HĐTP

-http: //dautri.mobi/indeх.php? language = ᴠi & nᴠ = doᴡnload & op = Dan-ѕu / QUI-QUYET-VE-VIEC-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-NEW-QUYET -SO-01-2012-NQ-HĐTP