Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Ngắn mạch là gì? Nguyên nhân, Các loại ngắn mạch, Cách xử lý, Phòng chống