Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF)

Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF)

(Cập nhật lần cuối vào: 05/07/2022)

Trong quản lý tài chính, khi suy tính và quyết định đầu tư, các nhà quản lý có xu hướng thích tính giá trị hiện tại của tiền hơn là giá trị tương lai, vì vậy người ta thường chiết khấu các khoản tương lai vào thời điểm hiện tại. Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF) là mô hình được xây dựng dựa trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền và mối quan hệ giữa rủi ro, lợi nhuận và lợi tức.

Mô hình DCF có thể được biểu diễn dưới dạng công thức toán học như sau:

PV = VF0(1 + r)0 + sơ yếu lý lịchĐầu tiên(1 + r)-Đầu tiên+… + VFkhông phải(1 + r)-không phải

Trong đó:

  • VFbạn: là số tiền dự kiến ​​có trong tương lai vào năm t;
  • r: Tỷ lệ chiết khấu chiết khấu dòng tiền;
  • n: Số khoảng thời gian lập kế hoạch.

Phạm vi áp dụng:

Mô hình DCF có thể được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của quản lý tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là các quyết định đầu tư.

Cụ thể, mô hình DCF có thể được áp dụng cho các lĩnh vực sau:

  • Định giá bất động sản, chứng khoán, định giá doanh nghiệp;
  • Phân tích hiệu quả của các quyết định tài chính như quyết định đầu tư vốn, quyết định tín dụng, chiết khấu thanh toán, quyết định dự trữ tiền mặt, quyết định hàng tồn kho.

Để áp dụng mô hình DCF, các nhà quản lý tài chính nên:

  • Xác định và ước tính chính xác các luồng tiền theo thời gian;
  • Đồng thời, cần xác định rủi ro và ước tính chính xác tỷ suất chiết khấu (r).

Dòng tiền ước tính:

Đối với các tài sản hoặc dự án mà dòng tiền dự kiến ​​là tương đối chắc chắn, việc ước tính dòng tiền trong tương lai là tương đối đơn giản và rất chính xác. Ví dụ, dòng lãi hàng năm từ khoản đầu tư vào trái phiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án sản xuất kinh doanh có dòng tiền rất phức tạp và khó ước tính. Ví dụ, dự án đầu tư vào nhà máy sản xuất, v.v. Vì vậy, các nhà quản lý cần chú ý nghiên cứu thị trường và thu thập các thông tin cần thiết để làm cơ sở xác định các thông tin cần thiết để ước tính các dòng tiền.

Ước tính dòng tiền bao gồm các nội dung sau: o Ước tính dòng tiền tại thời điểm hoặc khoảng thời gian đầu tư; o Ước tính dòng tiền trong giai đoạn vận hành của dự án; o Ước tính các dòng tiền khi kết thúc dự án.

Ngoài ra, để ước tính chính xác dòng tiền của dự án, một số công cụ phân tích có thể được sử dụng như: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống và phân tích điều gì xảy ra dựa trên các thông số thay đổi.

Tỷ lệ chiết khấu ước tính (r)

Tỷ suất chiết khấu được sử dụng trong mô hình này là tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu khi đầu tư vào tài sản hoặc dự án đang xem xét. Về lý thuyết, có ba cách để ước tính tỷ lệ chiết khấu:

  • Sử dụng mô hình định giá tài sản cố định;
  • Sử dụng mô hình tăng trưởng cổ tức;
  • Sử dụng tỷ suất sinh lợi phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro của dự án.

Mặc dù phương pháp thứ nhất và phương pháp thứ hai cho phép ước tính r chính xác hơn, nhưng việc lựa chọn phương pháp ước tính tỷ lệ chiết khấu còn tùy thuộc vào điều kiện phát triển của thị trường tài chính ở mỗi quốc gia. Hơn nữa, nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của người quản lý để ước tính phần bù rủi ro thích hợp cho từng loại tài sản hoặc dự án.