Hướng dẫn số 80 của Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân vận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Trung ương, trực tiếp và nói chung là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương, giải pháp chính trị lớn về công tác dân vận.

Bạn đã tìm kiếm: Hướng dẫn số 80 của Ủy ban nhân dân Trung ương

2. Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu và đề xuất

– Chủ trì hoặc tham gia, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách về công tác dân vận của Đảng (bao gồm công tác mặt trận, đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác quần chúng), công tác tôn giáo, công tác vận động các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài); chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Quốc hội thuộc các lĩnh vực trên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

– Tham mưu với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân số; phát huy quyền kiểm soát của nhân dân.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội, những vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2- Đánh giá

– Thẩm định các đề án về công tác dân vận của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

– Tham gia hướng dẫn các đề án thuộc lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại liên quan mật thiết đến công tác dân vận.

3- Hướng dẫn, xác minh, giám sát

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ủy ban hành chính, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương. .

Xem Thêm: Cách Đặt Nhạc Chuông Cho Iphone 5 Bằng Itunes Đơn Giản, Cách Đặt Nhạc Chuông Cho Iphone Bằng Itune

– Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận và phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp ủy đảng trực thuộc trung ương.

– Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của ủy ban nhân dân các cấp.

4- Tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong khối dân vận trung ương và cấp uỷ các cấp trực thuộc trung ương.

– Tham gia với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng.

– Phối hợp, tham gia với Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ làm công tác dân vận của Trung ương theo phân cấp quản lý. Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ công chức theo danh mục phân cấp quản lý của Trung ương.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

– Đảm nhận nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

II. BAN CHỈ ĐẠO:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

*

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban

1. Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban

2. Nguyễn Hồng Lĩnh, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban

3. Phạm Tất Thắng, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban.

4. Đỗ Văn Phồn, phó trưởng ban

5.Nguyễn Lâm, Phó trưởng Bộ môn

6. Bùi Tuấn Quang, phó trưởng ban

7. Nguyễn Phước Lộc, phó trưởng ban

2. Cơ cấu tổ chức

1- Văn phòng

2- Phòng nghiên cứu

3- Ban liên hiệp nhân dân

4- Cục Dân chính các cơ quan Nhà nước.

5- Vụ Dân tộc

6- Ban Tôn giáo

7- Vụ Tổ chức cán bộ

8-Tạp chí Dân trí

9- Văn phòng thường trú tại thành phố Đà Nẵng

10- Văn phòng thường trú tại TP.

———-