Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Trang 4 bài 1, 2, 3

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Trang 4 bài 1, 2, 3

Câu 1, 2, 3 trang 18 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Tổng của hai số là 100. Tỉ số của hai số đó là ({3 oer 7}). Tìm hai số này.

Bạn đang đọc: Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Trang 4, bài tập 1, 2, 3 đầy đủ

*

Đầu tiên. a) Tổng của hai số là 100. Tỉ số của hai số này là ({3 oer 7} ). Tìm hai số này.

b) Hiệu của hai số là 55. Tỉ số của hai số đó là ({4 oer 9} ). Tìm hai số này.

2. Một rổ trứng gà và trứng vịt có tổng số trứng là 116 quả. Số quả trứng gà bằng ({1 oᴠer 3} ) số quả trứng vịt. Có tất cả bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt trong rổ?

3. Vườn hoa của trường là một hình chữ nhật có chu vi là 160 m và chiều rộng bằng chiều dài ({2 oᴠer 3} ).

a) Tính chiều dài và chiều rộng của vườn hoa này.

Xem thêm: Hướng dẫn xóa bạn bè trên Facebook hàng loạt?

b) Mọi người rời khỏi ({1 oᴠer {24}} ) khu vực vườn hoa làm lối đi. Diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?

Để đáp ứng

Đầu tiên. a) Tổng của hai số là 100. Tỉ số của hai số này là ({3 oer 7} ). Tìm hai số này.

Chúng tôi có sơ đồ:

*

Tổng các phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Con số nhỏ là: (100 timeѕ {3 oᴠer {10}} = 30 )

Các số lớn là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 timeѕ {7 oᴠer {10}} = 70 )

Trả lời: Số trẻ: 30

Số lượng lớn: 70

b) Hiệu của hai số là 55. Tỉ số của hai số đó là. Tìm hai số này.

*

Hiệu số phần bằng nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Con số nhỏ là: (55 timeѕ {4 oᴠer 5} = 44 )

Các số lớn là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 timeѕ {9 oᴠer 5} = 99 )

Trả lời: Số bé: 44

Số lượng lớn: 99 Quảng cáo

2. Một rổ trứng gà và trứng vịt có tổng số trứng là 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Có tất cả bao nhiêu quả trứng gà và trứng vịt trong rổ?

*

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số quả trứng gà trong hộp là: 116: 4 = 29 (quả trứng gà)

Số quả trứng vịt trong hộp là: 116 – 29 = 87 (quả trứng vịt lộn)

Cho: (116 timeѕ {3 oᴠer 4} = 87 ) (trứng vịt)

Trả lời: Số bé: 29

Số lượng lớn: 87

3. Vườn hoa của trường là một hình chữ nhật có chu vi là 160 m và chiều rộng bằng chiều dài ({2 oᴠer 3} ).

a) Tính chiều dài và chiều rộng của vườn hoa này.

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng của bồn hoa là:

160: 2 = 80 (m)

Chiều rộng của parterre hình chữ nhật:

({{80 timeѕ 2} oᴠer 5} = 32 (m) )

Chiều dài của sàn hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc ({{80 timeѕ 3} oᴠer 5} = 48 , , (m) )

Trả lời: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) Mọi người rời khỏi khu vực ({1 oᴠer {24}} ) của vườn hoa như một lối đi. Diện tích lối đi là bao nhiêu mét vuông?