Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 Đại số

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai của một số không âm a. Ví dụ

Câu trả lời:

Gọi x là căn bậc hai số học của số không âm a là xa và x2 = một.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 vì 2> 0 và 22 = 4.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Vở bài tập Toán 9 chương 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán 9 chương 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 chương 1 Đại số

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Biểu thức A phải thoả mãn điều kiện nào để A xác định một loại prôtêin?

Câu trả lời:

√A xác định khi A> 0 hay nói cách khác: điều kiện xác định của căn bậc hai là biểu thức nhận căn không âm.

Bài 4 (trang 39 sgk toán 9):

Phát biểu và chứng minh định lý về mối quan hệ giữa phép nhân và bình phương. Ví dụ.

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 2 - Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 5 (trang 39 sgk toán 9):

Phát biểu và chứng minh định lý về mối quan hệ giữa phép chia và tính bình phương. Ví dụ.

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 3 - Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại sốBài 70 (trang 40 SGK Toán 9 tập 1):

Tìm giá trị của các biểu thức sau bằng các phép biến đổi và rút gọn thích hợp:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 4 - Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 5 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 6 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 71 (trang 40 sgk Toán 9):

Đơn giản hóa các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 7 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 8 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Giải toán lớp 9 tập 1 chương 1 - Giải toán lớp 9 Ôn tập chương 1 Đại số

Bài 72 (trang 40 sgk Toán 9):

Thừa số (đối với các số không âm x, y, a, b và a ≥ b)

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 10 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán 9 chương 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 12 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 tập 1):

Xem thêm: Giải Toán lớp 9 bài 3: Mối quan hệ giữa hợp âm và khoảng cách từ tâm đến hợp âm

Đơn giản hóa và sau đó đánh giá các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 13 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 14 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 15 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 16 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 17 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 tập 1):

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 18 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 19 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 20 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):

Vở bài tập Toán 9 chương 1 chương 21 Đề thi giải toán lớp 9 chương 1 đại số

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 9 Chương 1 Chương 22 Đề thi Giải Toán lớp 9 Chương 1 Đại số

Những mục tương tự

  • Giải Toán lớp 8 bài 5: Phương trình chứa dấu tuyệt đối
  • Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 4 Đại số
  • Giải Toán lớp 8 bài 1: Mối quan hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • Giải vở bài tập toán lớp 2 Luyện tập chung trang 81 SGK toán lớp 2
  • Giải bài tập Hóa học lớp 11 bài 27: Bài tập: ankan và xicloankan
  • Giải toán lớp 2 Tập nhìn đồng hồ
  • Giải Toán lớp 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng
  • Giải bài tập toán lớp 4 trang 179