Giải Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Giải Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân

Bài 46 (trang 127 sgk Toán 7):

a) Dùng thước chia cm và compa, vẽ tam giác ABC cân tại B với cạnh đáy 3 cm và cạnh đáy 4 cm.

b) Dùng thước chia cm và compa, vẽ tam giác đều ABC có cạnh 3 cm.

Câu trả lời:

a) Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng AC vẽ đường tròn tâm A bán kính 4cm và dây cung C bán kính 4cm.

– Hai dây cung trên cắt nhau tại B.

– Kẻ các đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.

b) Tương tự như hình vẽ ở câu a với các cung tròn tâm A và tâm C cùng bán kính 3cm.

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác - Vở bài tập Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 47 (trang 127 sgk Toán 7):

Trong số các tam giác hình 116, 117, 118, tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Tại sao?

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác tập 1 - Vở bài tập Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 7 6 Lượng giác 2 - Vở bài tập Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Bài 48 (trang 127 sgk Toán 7):

Cắt một tấm bia theo hình tam giác cân. Gấp thẻ sao cho hai cạnh trùng nhau để kiểm tra góc ở đáy bằng nhau?

Câu trả lời:

Con đường để làm theo.

– Cắt bìa cứng hình tam giác cân.

– Gấp thẻ sao cho hai cạnh trùng nhau.

– Quan sát các mép dưới sau khi gấp, chúng có trùng nhau không.

Vậy hai góc ở đáy của một tam giác cân bằng nhau.

Xem thêm: Giải Toán lớp 7 bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ Q

Bài 49 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Tìm các góc ở đáy của tam giác cân có góc ở đỉnh là 40.

b) Tính góc ở đỉnh của tam giác cân có góc ở đáy là 40.

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 4 ​​- Giải Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Bài 50 (trang 127 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai thanh AB và AC của giàn mái đơn giản thường bằng nhau và thường tạo với nhau một góc bằng nhau.

a) 145 nếu là mái tôn.

b) 100 nếu mái nhà được lát gạch.

Tính góc ABC trong mỗi trường hợp.

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Bài 51 (trang 128 sgk Toán 7):

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 8 - Vở bài tập Toán lớp 7 Bài 6: Hình tam giác cân

SGK Toán 7 6 Hình tam giác 9 - Giải Toán 7 Bài 6: Hình tam giác cân

Bài 52 (trang 128 sgk Toán 7):

Gọi góc đo được xOy là 120 điểm A nằm trên tia phân giác của góc này. Vẽ AB vuông góc với Ox, vẽ AC vuông góc với Oy.Tam giác ABC là tam giác gì? Tại sao?

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 10 - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân Giải Toán lớp 7 6 Hình tam giác 11 - Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tam giác cân

Những mục tương tự

  • Giải Toán lớp 7 bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối trong tam giác
  • Giải Toán lớp 9 bài 1: Xác định đường tròn. Đối xứng của một đường tròn
  • Giải Toán lớp 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn.
  • Giải Toán lớp 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
  • Giải Toán lớp 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
  • Giải Toán lớp 9 bài 5: Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn. Góc ngoại cảnh bên trong hình tròn

Xem thêm: Giải toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu