Giải Toán lớp 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Giải Toán lớp 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Bài 29 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2)Tính: a) (x + y) + (x – y); b) (x + y) – (x – y)

Câu trả lời

một) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y

= (x + x) + (y – y) = Gấp đôi

b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y

= (x – x) + (y + y) = 2 năm

Bài 30 (trang 40 sgk toán lớp 7): Tính tổng của đa thức P = x2y + x3 -xy2 + 3 và Q = x3 + xy2 – xy – 6.

Câu trả lời

Vở bài tập Toán lớp 7 - Vở bài tập Toán lớp 7 bài 6: Phép cộng, phép trừ đa thức

Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2): Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; MN; NM.

Câu trả lời

Giải Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 6 tập 1-7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Bài 32 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2): Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

Giải Toán lớp 7 Bài 2 - Lời giải Toán lớp 7 Bài 6: Phép cộng, phép trừ đa thức

Phân tích chủ đề

Dạng bài này không khác gì bài toán tìm x ở lớp 6. Cách thực hiện là coi vai trò của P và Q là x ở lớp 6, và các đa thức khác là các giá trị đã biết.

Câu trả lời

Giải Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 6 3 - 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Bài 33 (trang 40 sgk toán lớp 7): Tổng của hai đa thức:

Vở bài tập Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 4 - 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Câu trả lời

Vở bài tập Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 5 - 7 bài 6: Phép cộng trừ đa thức

Bài 34 (trang 40 SGK Toán 7 Tập 2): Tổng của đa thức:

Giải Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 6 bài 6: Cộng trừ đa thức

Câu trả lời

Vở bài tập Toán lớp 7 lớp 6 - Vở bài tập Toán lớp 7 bài 6: Phép cộng, phép trừ đa thức

Bài 35 (trang 40 sgk toán lớp 7): Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M – N.

Câu trả lời

Vở bài tập Toán lớp 7 lớp 6 - Vở bài tập Toán lớp 7 bài 6: Phép cộng trừ đa thức

Bài 36 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 2): Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

Giải Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 6 bài 9 - 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Câu trả lời

Giải Toán lớp 7 Vở bài tập Toán lớp 6 từ 10 đến 7 bài 6: Cộng trừ đa thức

Bài 37 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 2): Viết đa thức bậc 3 hai biến x, y và có ba số hạng.

Xem thêm: Giải toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Câu trả lời

Có một số cách để viết, ví dụ:

X3 + x2y-xy2

X3 + xy + 1

x + y3 + 1

…………

Bài 38 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 2): Đối với đa thức:

Vở bài tập Toán lớp 7 lớp 6 - Vở bài tập Toán lớp 7 bài 6: Phép cộng trừ đa thức

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B; b) C + A = B.

Câu trả lời

một) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y-x2ở đó2 – Đầu tiên

C = 2x2 – y + xy – x2ở đó2

b) C + A = B => C = B – A

C = (x2 + y-x2ở đó2 – 1 lần2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y-x2ở đó2 – 1 lần2 + 2y – xy – 1

C = 3a – x2ở đó2– xy – 2

Những mục tương tự

  • Giải toán lớp 7 bài tập ôn tập cuối năm |
  • Giải Toán lớp 7 bài 6: Từ vuông góc đến song song
  • Giải Toán lớp 6 bài 9: Phép trừ phân số
  • Giải Học sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập Phần 1: Động vật không xương sống
  • Giải Toán Lớp 3 Tháng – Năm
  • Vở bài tập toán lớp 3 trang 81
  • Giải Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ đại số các phân số
  • Giải Toán lớp 9 bài 5: Công thức giải Rút gọn