Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Giải toán lớp 3 Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Giải toán lớp 3 Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Giải toán lớp 3 Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

Bài 1 (trang 55 SGK Toán 3): Tính:

Giải toán lớp 3 - bài tập toán lớp 3 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Câu trả lời:

Giải toán lớp 3, giải toán lớp 3, giải toán lớp 3, giải toán lớp 3 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 55 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 437 × 2

205 × 4

b) 319 × 3

171×5

Câu trả lời:

Giải toán lớp 3, giải toán lớp 3, giải toán lớp 3, giải toán lớp 3 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Bài 3 (trang 55 SGK Toán 3): Mỗi máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay có thể chở được bao nhiêu người?

Câu trả lời:

Số người chở được trên 3 chuyến bay là:

116 x 3 = 348 (người)

Trả lời: 348 người

Bài 4 (trang 55 SGK toán 3): Tìm x:

a) x: 7 = 101

b) x: 6 = 107

Câu trả lời:

a) x: 7 = 101

x = 101 x 7

x = 707

b) x: 6 = 107

x = 107 x 6

x = 642

Những mục tương tự

  • Bài giải Toán lớp 3 Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3: Cộng Các Số Có Ba Chữ Số (Có Nhớ Một Lần)
  • Bài Giải Toán Lớp 3: Trừ Các Số Có Ba Chữ Số (Có Nhớ Một Lần)
  • Lời giải Toán lớp 4 Phép nhân phân số
  • Bài giải Toán lớp 2 Số bị trừ – Số bị trừ – Hiệu
  • Giải Toán lớp 4 Nhân với một số có một chữ số
  • Bài giải Toán lớp 4 Nhân với các số có ba chữ số
  • Toán lớp 12 bài 1: Số mũ

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 3 Vẽ trang trí hình tròn