Giải Toán lớp 10 bài 3: Hàm số bậc hai

Giải Toán lớp 10 bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 1 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Giải toán lớp 3 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 10 Bài 3 Vở bài tập Toán 2 1 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 2 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3 Vở bài tập 2 2 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 10 Giải Toán lớp 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3 Vở bài tập 2 5 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Giải bài tập Toán lớp 6 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Vở bài tập Toán lớp 10 3 Vở bài tập Toán 7 - Lời giải môn Toán lớp 10 bài 3: Hàm số bậc hai

Giải Toán lớp 10 Giải Toán lớp 8 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu e và f làm tương tự như trên.

Bài 3 (trang 49 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Giải Toán lớp 9 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 10 Giải Toán lớp 10 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai Giải Toán lớp 10 Bài 3 Toán lớp 11 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3 Toán lớp 3 - Lời giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Câu trả lời:

Giải Toán lớp 10 Giải Toán lớp 3 Bài 13 - Giải Toán lớp 10 Bài 3: Hàm số bậc hai

Những mục tương tự

  • Toán lớp 10 Bài 1: Hàm số
  • Giải Toán lớp 10 Bài 2: Hàm số y = ax + b
  • Giải vở bài tập toán lớp 3 Bảng đơn vị đo độ dài.
  • Giải toán lớp 2 bài 49 + 25
  • Lời giải môn Toán lớp 10 bài 2: Phương trình Rút gọn về phương trình bậc hai và bậc hai
  • Giải Toán lớp 10 bài 3: Phương trình bậc hai và hệ phương trình có nhiều ẩn số
  • Giải Toán lớp 12 bài 2: Cực trị của hàm số
  • Giải Toán lớp 12 bài 2: Hàm số lũy thừa

Xem thêm: Toán lớp 10 Bài 2: Cái bàn