Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Giải bài tập toán lớp 4 trang 110

Giải bài tập toán lớp 4 trang 110

Giải bài tập toán lớp 4 trang 110

Bài 1 (trang 110 SGK Toán 4):

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 - vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 tập 1 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Bài 2 (trang 110 SGK Toán 4): Viết phân số: một phần tư; sáu phần mười; mười tám trên tám mươi lăm; bảy mươi hai phần trăm.

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 Tập 2 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1.

số 8; 14; 32; Số 0; Đầu tiên.

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 tập 3 - vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Bài 4 (trang 110 SGK Toán 4): Viết một phân số:

a) Nhỏ hơn 1;

b) bằng 1;

c) Lớn hơn 1.

Câu trả lời:

SGK toán lớp 4 trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 4):

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 5 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 110 báo 6 - vở bài tập toán lớp 4 trang 110

Những mục tương tự

  • Phương pháp giải toán lớp 5 đề-xi-mét khối
  • Giải toán lớp 1 về đề-xi-mét khối. Đo chiều dài
  • Vở bài tập Toán lớp 4 trang 114
  • Điểm giải toán lớp 1. Đường thẳng
  • Giải toán lớp 4 và phép chia số tự nhiên
  • Sách bài tập Giải Toán lớp 4 Trang 17
  • Vở bài tập Toán lớp 4 trang 137
  • Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 117

Xem thêm: Bài giải Toán lớp 4 Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, …