Dâm Nữ

Chương 17: Vui quá hóa buồnNói trước là chương này dành tặng 1 bạn fan team thấy cũng đã gắn bó đã lâu với team, đó là bạn @blood_waltz, vốn team cũng chưa có ý định edit chương này nhưng nhờ bạn nên team đã gắng cho trót để edit ahihi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.