CHỨC NĂNG CỦA Kho bạc NHÀ NƯỚC

*
*
*
*
*

showDateViet ()
*
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

*

*

*

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA Kho bạc QUẢNG BÌNH

đầu tiên.

Bạn đang xem: Chức năng của Kho bạc

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án theo chỉ đạo của KBNN tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc được KBNN phê duyệt và hướng dẫn.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra Kho bạc Nhà nước các huyện, quận, thị xã, thị xã (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) trong việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định.

4. Quản lý Quỹ ngân sách nhà nước và Quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, nhanh chóng các khoản thu ngân sách của Nhà nước; tổ chức thu, nộp ngân sách Nhà nước các khoản do tổ chức, cá nhân nộp Kho bạc Nhà nước tỉnh; điều tiết nguồn thu các cấp của ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

b) Kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật;

c) Quản lý tài sản quốc gia quý, hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, con dấu đặc biệt và các chứng chỉ có giá trị của nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi vào kho bạc nhà nước cấp tỉnh.

5. Thực hiện các giao dịch thu hộ, chi hộ; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh kho, quỹ tại Kho bạc cấp tỉnh.

6. Tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a) Lưu giữ sổ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, vay và trả nợ Nhà nước, của chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ của Kế toán Nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tiếp nhận thông tin về báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính của Nhà nước trên địa bàn về tình hình hoạt động của Nhà nước; các nguồn lực và nghĩa vụ của nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực và nghĩa vụ khác của nhà nước;

c) Lập báo cáo tài chính của chính quyền địa phương và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

số 8. Thực hiện công tác thống kê tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc công cấp tỉnh quản lý, vay, trả nợ nhà nước và chính quyền địa phương theo quy định; Xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc cấp tỉnh.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh của KBNN cấp tỉnh.

9. Thực hiện quản lý ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc tỉnh;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ngân hàng thương mại trên địa bàn theo chế độ quy định để thực hiện các nhiệm vụ. : nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu và quyết toán các khoản chi liên kho bạc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Ở đâu bán iPhone Se cũ, iPhone Se 2020 đã qua sử dụng giá bao nhiêu

Mười. Thực hiện thu xếp việc phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện thanh tra chuyên ngành; kiểm tra hoạt động của kho bạc công quyền trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

thứ mười hai. Tổ chức quản lý và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với Kho bạc công cấp tỉnh; Quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng tổng hợp của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc công cấp tỉnh.

13. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức: thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật, đào tạo, khuyến khích công chức, hợp đồng lao động theo chỉ đạo của Nhà nước cấp tỉnh kho bạc theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

14. Quản lý và thi công các công trình hành chính, quản trị, tài vụ, nội vụ theo quy định của Kho bạc, Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động của Kho bạc Nhà nước; Cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, công khai thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN cấp tỉnh.

16. Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch kho bạc công trên địa bàn cấp tỉnh.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

18. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có quyền:

a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác để thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng quy định, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

c) Thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.