Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 324: Nhà xác“Người nào gọi các người tới?” Tô Thi Thi kéo dài thời gian, bình tĩnh hỏi han.

“Cô biết có ý nghĩa sao?” Người thanh niên tóc dài đi đến trước mặt Tô Thi Thi, xắn tay áo lên, lộ ra một cả một cánh tay hình xăm, ở trước mặt Tô Thi Thi quơ quơ, “Theo chúng tôi đi một chuyến, chẳng thế thì đến cha mẹ cô cũng đều không nhận ra cô nữa rồi!” (Mé, hình xăm vẽ mấy hồi, hù ai vậy >”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.