Order Allow,Deny Deny from all # but now allow just *certain* necessary files: Order Allow,Deny Allow from all Các bài giải toán lớp 5 phép trừ

Các bài giải toán lớp 5 phép trừ

Các bài giải toán lớp 5 phép trừ

Bài 1 (trang 159 SGK Toán 5): Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Câu trả lời:

Bài giải Toán lớp 5 - Phép trừ môn Toán lớp 5

Bài tập Toán lớp 5 tập 1 - Phép trừ các bài tập Toán lớp 5

Giải Toán lớp 5 tập 2 - Phép trừ các bài tập Toán lớp 5

Bài 2 (trang 160 SGK Toán 5): Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16

b) x – 0,35 = 2,55

Giá

Câu trả lời:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 – 5,84

x = 3,32

b) x – 0,35 = 2,55

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9

Bài 3 (trang 160 SGK Toán 5) Một xã có 540,8 ha ruộng. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của quận này.

Câu trả lời:

Diện tích của mảnh đất trồng hoa là:

540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích trồng lúa và hoa là:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1 ha.

Những mục tương tự

  • Lời giải Toán lớp 4 Phép trừ phân số (Tiếp theo)
  • Bộ phận giải toán lớp 5
  • Giải bài tập toán lớp 3 bằng cách nhìn đồng hồ (tiếp theo)
  • Giải toán lớp 3 ôn tập về đại lượng
  • Giải bài tập Toán lớp 1 Phép trừ 17-3
  • Giải toán lớp 2 bài 31 – 5
  • Giải bài Toán chu vi hình chữ nhật lớp 3
  • Lời giải toán lớp 4 phép trừ phân số

Xem thêm: Giải toán lớp 5 khoảng cách